Glen Villa Resort - Byron Bay: Plenty of open space and grassed areas Glen Villa Resort - Byron Bay:  Plenty of open space and grassed areas