Wondai Caravan Park - Wondai: Playground for children. Wondai Caravan Park - Wondai:  Playground for children.