Takarakka Bush Resort - Via Rolleston: powered sites around the Carnarvon river Takarakka Bush Resort - Via Rolleston:  powered sites around the Carnarvon river
Photo kindly supplied by woody of sydney.