Takarakka Bush Resort - Via Rolleston: Very good and clean amenities Takarakka Bush Resort - Via Rolleston:  Very good and clean amenities
Photo kindly supplied by woody of sydney.