Takarakka Bush Resort - Via Rolleston: Taka general store Takarakka Bush Resort - Via Rolleston:  Taka general store
Photo kindly supplied by woody of sydney.