Church Street Smithtown - Smithtown: The parking area is paved. Church Street Smithtown - Smithtown:  The parking area is paved.