Pakenham Caravan Park - Pakenham: Good paved roads throughout the park Pakenham Caravan Park - Pakenham:  Good paved roads throughout the park