Stockton Beach Tourist Park 2004 - Newcastle: Stockton Beach Stockton Beach Tourist Park 2004 - Newcastle:  Stockton Beach