Stockton Beach Tourist Park 2004 - Newcastle: Ferry wharf Stockton Beach Tourist Park 2004 - Newcastle:  Ferry wharf