Lockhart Caravan Park - Lockhart: Dump Point Lockhart Caravan Park - Lockhart:  Dump Point