Lockhart Caravan Park - Lockhart: Sheltered outdoor BBQ in adjacent park Lockhart Caravan Park - Lockhart:  Sheltered outdoor BBQ in adjacent park