Lockhart Caravan Park - Lockhart: Powered sites for caravans with water views Lockhart Caravan Park - Lockhart:  Powered sites for caravans with water views