Lockhart Caravan Park - Lockhart: Drive through powered sites for caravans Lockhart Caravan Park - Lockhart:  Drive through powered sites for caravans