Lismore Palms Caravan Park - Lismore: Shady powered sites for caravans Lismore Palms Caravan Park - Lismore:  Shady powered sites for caravans