Lake Argyle Resort & Caravan Park - Lake Argyle: Reasonably Priced fuel and auto gas Lake Argyle Resort & Caravan Park - Lake Argyle:  Reasonably Priced fuel and auto gas