Taunton Farm Holiday Park - Cowaramup: Gravel roads throughout the park. Taunton Farm Holiday Park - Cowaramup:  Gravel roads throughout the park.