Glen Villa Resort - Byron Bay: Shady verandahs and plenty of peace and quiet Glen Villa Resort - Byron Bay:  Shady verandahs and plenty of peace and quiet